top of page
  • rozwijalnia

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – co warto o niej wiedzieć?

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna to miejsce, którego głównym zadaniem jest udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom i ich rodzicom. Pomoc ta przyjmuje różne formy. Zazwyczaj przybiera postać diagnozy rozwoju dziecka i/lub konsultacji dla rodziców. Na terenie poradni realizowane są również terapie pedagogiczne, logopedyczne, a także zajęcia prowadzone przez psychologów. Pomoc udzielana w poradni jest bezpłatna. Jest tylko jeden warunek – by zgłosić dziecko musi ono być uczniem szkoły leżącej na terenie działania poradni lub mieszkać na tym terenie, jeśli nie podjęło jeszcze nauki w żadnej placówce.Diagnoza dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Diagnoza na terenie poradni zazwyczaj składa się z dwóch części: psychologicznej i pedagogicznej. Każda z nich trwa od 2 do 3 godzin. Jeśli istnieje taka potrzeba, dokonuje się także diagnozy logopedycznej. Podczas takiej wizyty sprawdzany jest intelekt dziecka, jego kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności szkolne oraz inne wskaźniki, w zależności od zgłaszanego problemu. Całe spotkanie przebiega w spokojnej, bezpiecznej atmosferze.

Badanie w poradni przeważnie zakończone jest wydaniem opinii lub orzeczenia, w zależności od potrzeb. Istnieje wyraźna różnica między tymi dwoma dokumentami.


Orzeczenie wydawane jest, jeśli występuje choć jeden z kilku ściśle określonych powodów:

  • niepełnosprawność ruchowa lub intelektualna,

  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne,

  • autyzm (w tym zespół Aspergera),

  • słabowidzenie lub niedowidzenie,

  • słabosłyszenie lub niesłyszenie.

Opinię z kolei wydaje się, gdy uczeń nie jest dotknięty żadną niepełnosprawnością, jednak należy objąć go dodatkową pomocą w szkole, dostosować warunki nauki do jego potrzeb lub gdy występują u niego specyficzne trudności w nauce. To co łączy te dwa dokumenty to ich przeznaczenie – każdy z nich ma zapewnić dziecku w placówce edukacyjnej jak najlepsze warunki rozwoju, z uwzględnieniem jego mocnych i słabszych stron.Kiedy zgłosić się do poradni?

Do poradni najlepiej zgłosić się od razu, gdy coś nas niepokoi, np. dziecko rozwija się inaczej niż jego rodzeństwo czy inne dzieci z otoczenia, ma trudności z nauką lub z radzeniem sobie z emocjami, utraciło jakąś umiejętność, zachowuje się inaczej niż dotychczas lub gdy chcemy uzyskać poradę na temat funkcjonowania naszej pociechy.


W jaki sposób zgłosić się do poradni?

Zgłoszenia do poradni dokonuje rodzic, nawet, jeśli inicjatywa wychodzi od nauczyciela. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek, który znajduje się zazwyczaj na stronie internetowej oraz stacjonarnie w budynku poradni. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do sekretariatu placówki.


Jak przygotować dziecko do wizyty?

Dziecko powinno wiedzieć, gdzie się wybieracie i w jakim celu. Nie należy go okłamywać, nie należy również zatajać sprawy i nie udzielać mu żadnych informacji. W takiej sytuacji u dziecka rodzi się niepokój, całkiem zresztą uzasadniony – nie wie, czego się spodziewać, co go czeka, co będzie robiło. Nie należy mówić, że będzie badane – ani psycholog, ani pedagog nie są lekarzami 😊 Zamiast tego można powiedzieć, że jedziecie do poradni, w której pracują psycholodzy i pedagodzy, z którymi będzie rozwiązywało różne zadania i zagadki, a to wszystko po to, by pomóc mu uporać się z trudnościami. Warto stworzyć pozytywny obraz poradni, aby zminimalizować u dziecka poczucie lęku i niepokoju.


Warto pamiętać, że pracownicy poradni w żaden sposób nie oceniają dzieci ani rodziców, ich rolą nie jest krytykowanie kompetencji wychowawczych. Ich zadaniem jest dostarczenie wsparcia i odpowiednich wskazówek, które umożliwią uporanie się ze zgłaszanym problemem.


Autor: Klaudia Krawczyk - psycholog

145 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page